Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy12 listopada 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Cyfrowe bezpieczeństwo Europy

- Przekształcamy agencję eu-LISA w centralny ośrodek naszych systemów informacyjnych związanych z granicami, migracją i bezpieczeństwem – zapowiada komisarz Dimitris Avramopoulos. Rada UE przyjęła wniosek Komisji dotyczący wzmocnienia Europejskiej...

Cyfrowe bezpieczeństwo Europy

Wzmocnienie agencji eu-LISA, które jest priorytetem politycznym na lata 2018–2019, zapewni większą interoperacyjność unijnych systemów informacyjnych dotyczących migracji, bezpieczeństwa i zarządzania granicami oraz pomoże zlikwidować istotne luki w zakresie bezpieczeństwa.

Europejski komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos z zadowoleniem przyjął decyzję o przyjęciu wniosku: - Przekształcamy agencję eu-LISA w centralny ośrodek naszych systemów informacyjnych związanych z granicami, migracją i bezpieczeństwem. Informacje są skutecznym orężem, a silniejsza agencja pomoże zagwarantować, by urzędnicy imigracyjni, straż graniczna i organy ścigania dysponowali odpowiednimi informacjami w odpowiednim momencie. Modernizacja agencji będzie kropką nad i w procesie tworzenia prawdziwej unii bezpieczeństwa.

Komisarz ds. unii bezpieczeństwa Julian King powiedział: - Modernizacja agencji eu-LISA to podstawowy krok naprzód w naszych staraniach o to, by nasze systemy informacyjne były w większym stopniu interoperacyjne. To z kolei zapewni policjantom i strażnikom granicznym pracującym w terenie kompletne, dokładne i wiarygodne informacje niezbędne do skutecznego wykonywania ich obowiązków. Teraz wspólnie z pozostałymi prawodawcami postaramy się jak najszybciej osiągnąć porozumienie w sprawie naszych wniosków dotyczących interoperacyjności.

Zaproponowana przez Komisję w czerwcu 2017 r. modernizacja agencji eu-LISA umożliwi agencji realizację większej liczby zadań i zapewni scentralizowane zarządzanie operacyjne systemami informacyjnymi UE na potrzeby migracji, bezpieczeństwa i zarządzania granicami. Zadania agencji eu-LISA:

  • Wprowadzanie interoperacyjności systemów informacyjnych UE: po przyjęciu wniosków Komisji eu-LISA będzie odpowiedzialna za wdrażanie komponentów technicznych w celu zapewnienia interoperacyjności unijnych systemów informacyjnych
  • Opracowywanie nowych systemów: proponowany budżet agencji na lata 2019–2027 w wysokości 2 mld euro zostanie przeznaczony na opracowanie nowych kompleksowych systemów informacyjnych UE – systemu wjazdu/wyjazdu (EES), unijnego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) oraz zmodernizowanego europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS-TCN)
  • Modernizacja istniejących systemów: agencja zajmie się obsługą i modernizacją systemu informacyjnego Schengen (SIS), wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz systemu Eurodac, za który odpowiada już teraz
  • Wsparcie dla państw członkowskich: agencja będzie w stanie zapewnić państwom członkowskim większe wsparcie techniczne i operacyjne.

Kolejne etapy

Wniosek został dziś przyjęty przez Radę. 5 lipca 2018 r. był on przedmiotem głosowania w Parlamencie Europejskim. Teraz zostanie wspólnie podpisany przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i austriacką prezydencję Rady. Następnie tekst zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie 20 dni później. Zmodernizowana agencja eu-LISA przygotuje niezbędną infrastrukturę dla europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu uruchomienia tych nowych systemów informacyjnych do końca 2021 r.

Kontekst

W orędziu o stanie Unii z 2016 r. przewodniczący Juncker podkreślił, jak istotne znaczenie ma likwidacja istniejących niedociągnięć w zarządzaniu danymi oraz poprawa interoperacyjności istniejących systemów informacyjnych. W kwietniu 2016 r. Komisja przedstawiła komunikat w sprawie sprawniejszych i bardziej inteligentnych systemów informacyjnych do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa, który stanowił punkt wyjścia do dyskusji na temat sposobów poprawy działania unijnych systemów informacyjnych w celu lepszego zarządzania granicami oraz zwiększenia bezpieczeństwa wewnętrznego.

Od tego czasu Komisja regularnie przedstawia informacje na temat postępów w usuwaniu pozostałych luk informacyjnych w systemach informacyjnych UE, tak aby mogły one współpracować w bardziej inteligentny i skuteczny sposób. Obejmuje to wzmocnienie mandatu unijnej agencji ds. zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi (eu-LISA), które Komisja zaproponowała w czerwcu 2017 r. Parlament Europejski i Rada zobowiązały się do priorytetowego zatwierdzenia tej propozycji we wspólnej deklaracji w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na lata 2018–2019.

Agencja eu-LISA działa od grudnia 2012 r. i odpowiada za zarządzanie operacyjne następującymi unijnymi systemami informacyjnymi: SIS II, VIS i EURODAC. Głównym zadaniem operacyjnym jest zapewnienie funkcjonowania tych systemów przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Zadaniem agencji jest również zapewnienie niezbędnych środków bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa i integralności danych, a także zgodności z przepisami UE w zakresie ochrony danych.

Dodatkowe informacje

  • Komunikat prasowy – Unia bezpieczeństwa: Komisja z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez Parlament Europejski europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i wzmocnienie agencji eu-LISA
  • Oświadczenie – Unia bezpieczeństwa: Silniejsza agencja UE ds. zarządzania systemami informacyjnymi na rzecz bezpieczeństwa i ochrony granic
  • Komunikat prasowy – Unia bezpieczeństwa: Komisja wprowadza interoperacyjność systemów informacyjnych
  • Zestawienie informacji: Unia bezpieczeństwa: Zmniejszanie luki informacyjnej
  • Agencja eu-LISA – strona internetowa

Informacje szczegółowe

Data publikacji
12 listopada 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce