Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy13 grudnia 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Cele na 2017 rok

Mamy trzy różne instytucje, ale istnieje tylko jeden projekt europejski – mówi szef KE Jean-Claude Juncker. Po raz pierwszy w historii UE Komisja Europejska, Rada UE oraz Parlament Europejski uzgodniły inicjatywy o dużym znaczeniu politycznym, które...

161213_2017_goals.jpg

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz, premier Słowacji, sprawującej obecnie prezydencję Rady, Robert Fico oraz przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podpisali pierwszą wspólną deklarację określającą cele i priorytety UE w procesie legislacyjnym w 2017 r.

W oparciu o strategiczne wytyczne Rady Europejskiej oraz 10 priorytetów, które Komisja Junckera będzie realizowała na podstawie mandatu udzielonego przez Parlament Europejski, przewodniczący trzech europejskich instytucji uzgodnili kilka propozycji, które będą traktowane priorytetowo w procesie ustawodawczym. Dzięki temu UE osiągnie konkretne rezultaty dla swoich obywateli i stawi czoła najpilniejszym wyzwaniom, przed jakimi stoi dziś Europa.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: - Wspólna deklaracja jest kolejnym kamieniem milowym na drodze, dzięki której UE może lepiej i szybciej reagować na wyzwania. Po raz pierwszy w historii UE trzy instytucje europejskie uzgodniły pewną liczbę inicjatyw o dużym znaczeniu politycznym, których realizacja powinna zostać przyspieszona w procesie legislacyjnym. Mamy co prawda trzy różne instytucje, ale istnieje tylko jeden projekt europejski, dla którego pracujemy, reprezentując interesy wszystkich obywateli UE. To, w jaki sposób zorganizowana została Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna, powinno stać się nowym standardem wspólnego znajdowania szybkich i konstruktywnych rozwiązań. Przy dobrej woli możemy wypracować rozwiązania dla Europy.

Oprócz zaangażowania UE w bieżące prace nad wszystkimi przedłożonymi już wnioskami ustawodawczymi, przewodniczący trzech instytucji określili we wspólnej deklaracji sześć konkretnych obszarów, w których procedowanie wniosków powinno zostać przyspieszone. Przewodniczący Parlamentu, Rady i Komisji zobowiązują się do usprawnienia działania swoich Instytucji, by zapewnić szybkie postępy w procesach legislacyjnych dotyczących tych priorytetowych inicjatyw oraz, w miarę możliwości, zakończenie tych procesów do końca 2017 r.

  1. Pobudzenie zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji – za pośrednictwem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS 2.0), zmienionych instrumentów ochrony handlu, unii bankowej, unii rynków kapitałowych i dzięki poprawie gospodarowania odpadami w gospodarce o obiegu zamkniętym.
  2. Zajęcie się społecznym wymiarem Unii Europejskiej – za pośrednictwem Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, lepszej koordynacji zabezpieczenia społecznego, europejskiego aktu w sprawie dostępności i Europejskiego Korpusu Solidarności.
  3. Lepsza ochrona bezpieczeństwa naszych obywateli – poprzez system wjazdu/wyjazdu, inteligentne granice i europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS), kontrolę nabywania i posiadania broni palnej, instrumenty służące penalizacji aktów terrorystycznych, prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS).
  4. Reforma i rozwój polityki migracyjnej w duchu odpowiedzialności i solidarności – dzięki reformie wspólnego europejskiego systemu azylowego (w tym mechanizmu dublińskiego), pakietowi dotyczącemu legalnej migracji oraz Planowi inwestycji zewnętrznych, które pomogą zaradzić podstawowym przyczynom migracji poprzez zwiększenie inwestycji i tworzenie miejsc pracy w krajach partnerskich.
  5. Wypełnienie zobowiązania do wprowadzenia połączonego jednolitego rynku cyfrowego – poprzez reformę unijnego rynku telekomunikacyjnego i prawa autorskiego, wykorzystywanie w Unii pasma 700 MHz, zapobieganie nieuzasadnionemu blokowaniu geograficznemu, dyrektywę o audiowizualnych usługach medialnych oraz wspólne zasady ochrony danych.
  6. Realizacja celu, jakim jest ambitna unia energetyczna i przyszłościowa polityka przeciwdziałania zmianie klimatu – dzięki ramom polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, porozumieniu klimatycznemu z Paryża oraz pakietowi Czysta energia dla wszystkich Europejczyków.

Ponadto trzej przewodniczący podkreślili cztery fundamentalne kwestie, które wymagają szczególnej uwagi i dalszych postępów w 2017 r.:

  1. zobowiązanie do przestrzegania wspólnych europejskich wartości, zasad praworządności i praw podstawowych;
  2. zwalczanie oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania;
  3. zachowanie zasady swobodnego przepływu pracowników;
  4. przyczynianie się do stabilności, bezpieczeństwa i pokoju.

Wspólne wysiłki Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej są częścią nowego wspólnego zobowiązania i zostały wyraźnie przewidziane w pkt 7 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa, co pozwoli Unii przełożyć propozycje na konkretne działania i przyniesie efekty tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.

Następne działania

Trzy instytucje uzgodniły uważne wspólne monitorowanie i śledzenie postępów w realizacji wspólnej deklaracji, zarówno na szczeblu politycznym, jak i na poziomie urzędników wyższego szczebla. Na szczeblu politycznym realizacja założeń wspólnej deklaracji będzie podlegała wspólnemu i regularnemu monitorowaniu na posiedzeniach przewodniczących trzech Instytucji, które odbędą się w marcu, lipcu i listopadzie 2017 r. Na szczeblu technicznym wdrażanie postanowień wspólnej deklaracji będzie monitorowane wspólnie i regularnie na forum grupy ds. koordynacji międzyinstytucjonalnej, której posiedzenia odbywają się na szczeblu wyższych urzędników (zgodnie z pkt. 50 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa).

Aby ułatwić monitorowanie i śledzenie wdrażania postanowień wspólnej deklaracji, w dokumencie roboczym załączonym do wspólnej deklaracji przedstawiono szczegółowo inicjatywy, których realizacja ma zostać przyspieszona w 2017 r.

Przebieg procedury

15 marca 2016 r. trzy europejskie Instytucje uzgodniły nowe Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa, by poprawić jakość europejskiej legislacji i osiągane dzięki niej rezultaty. Porozumienie międzyinstytucjonalne dotyczące lepszego stanowienia prawa przynosi zmiany w całym cyklu kształtowania polityki, od konsultacji i oceny skutków aż po przyjęcie, wdrożenie i ocenę unijnego prawodawstwa. Zgodnie z nowym porozumieniem międzyinstytucjonalnym muszą istnieć wspólne uzgodnienia w kluczowych sprawach, które powinny być traktowane priorytetowo przez prawodawców, w tym w odniesieniu do uproszczenia obowiązujących przepisów.

Każdego roku Rada, Parlament i Komisja omawiają bieżące priorytety ustawodawcze UE i uzgadniają wspólne priorytety na nadchodzący rok. Pozwala to trzem Instytucjom na ściślejszą współpracę, aby stawić czoła ogromnym wyzwaniom.

Dzisiejsza wspólna deklaracja jest pierwszym przejawem tego nowego podejścia do stanowienia prawa, ukierunkowanego na osiąganie wyników. Deklaracja jest również zgodna z programem prac Komisji na rok 2017.

Dodatkowe informacje:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
13 grudnia 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce