Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy13 listopada 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Bułgarskie postępy

- Bułgaria poczyniła dalsze postępy we wdrażaniu naszych zaleceń – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans referując najnowsze sprawozdanie przygotowane w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji (MWiW). Sofia jest nim objęta od...

Bułgarskie postępy

W sprawozdaniu przedstawiono postępy poczynione w ostatnim roku w celu realizacji końcowych 17 zaleceń wydanych przez Komisję w sprawozdaniu ze stycznia 2017 r. i z zadowoleniem przyjęto dalsze starania i determinację Bułgarii na rzecz wdrożenia tych zaleceń. Komisja jest przekonana, że Bułgaria – jeśli utrzyma obecną pozytywną tendencję – będzie w stanie wdrożyć pozostałe zalecenia a zatem osiągnąć odpowiednie rezultaty w zakresie pozostałych wskaźników. Umożliwi to zakończenie procesu MWiW dla Bułgarii przed końcem obecnej kadencji Komisji – zgodnie z wytycznymi wyznaczonymi przez przewodniczącego Jean-Claude'a Junckera po objęciu urzędu.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans oświadczył: - W sprawozdaniu uznano, że Bułgaria poczyniła dalsze postępy we wdrażaniu zaleceń końcowych, które przedstawiliśmy w styczniu 2017 r. Reformy te są niezbędne do skutecznego zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej. Jeżeli bieżąca pozytywna tendencja będzie się utrzymywać, a postępy zostaną osiągnięte w sposób zrównoważony i nieodwracalny, jestem przekonany, że proces MWiW dla Bułgarii może zostać zakończony przed końcem obecnej kadencji Komisji.

W ciągu dwunastu miesięcy od ostatniego sprawozdania z listopada 2017 r. Bułgaria kontynuowała wysiłki na rzecz wdrożenia zaleceń zawartych w sprawozdaniu ze stycznia 2017 r. Komisja uważa, że szereg zaleceń zostało już wdrożonych, a wiele innych jest bardzo blisko wdrożenia. Na tej podstawie trzy z sześciu wskaźników (niezależność sądów, ramy prawne i przestępczość zorganizowana) można uznać za tymczasowo zamknięte. Biorąc pod uwagę, że w niektórych przypadkach sytuacja jest rozwojowa, konieczne jest stałe monitorowanie przez Komisję w celu potwierdzenia tej oceny.

Bułgaria musi w dalszym ciągu osiągać określone wyniki, aby skonsolidować poczynione postępy. Ta pozytywna tendencja będzie musiała zostać utrzymana w ramach MWiW i będzie wymagać stałego monitorowania przez władze bułgarskie po zamknięciu tego mechanizmu. Przejrzysta sprawozdawczość władz bułgarskich oraz kontrola publiczna i obywatelska odegrają ważną rolę w internalizacji monitorowania na szczeblu krajowym oraz zapewnieniu niezbędnych zabezpieczeń pozwalających utrzymać drogę postępu i reform. Ponadto w sprawozdaniu Komisji zauważono znaczne pogorszenie stanu bułgarskiego otoczenia medialnego w ostatnich latach, co może ograniczać dostęp społeczeństwa do informacji i może mieć negatywny wpływ na niezależność sądownictwa; zaobserwowano w szczególności ukierunkowane ataki na sędziów w niektórych mediach. Ogólniej rzecz biorąc zdolność mediów oraz społeczeństwa obywatelskiego do zapewnienia rozliczalności sprawujących władzę w pluralistycznym i wolnym od presji otoczeniu jest istotnym fundamentem dla kontynuowania reform objętych MWiW, a także dla lepszego sprawowania rządów.

Komisja jest przekonana, że Bułgaria będzie kontynuowała podjęte wysiłki i będzie w stanie spełnić wszystkie pozostałe zalecenia. Komisja będzie nadal uważnie śledzić postępy w tym zakresie i dokona dalszej oceny osiągniętych rezultatów przed końcem swojej obecnej kadencji. Komisja oczekuje, że zakończy to proces MWiW dla Bułgarii. Mając na uwadze ten cel Komisja zwraca się do Bułgarii o kontynuowanie obecnej pozytywnej tendencji i wdrożenie wszystkich pozostałych zaleceń.

Kontekst

W dniu 1 stycznia 2007 r. Komisja ustanowiła mechanizm współpracy i weryfikacji (MWiW), aby ocenić postępy w realizacji zobowiązań podjętych przez Bułgarię w dziedzinie reformy sądownictwa oraz walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną. Od 2007 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie regularne sprawozdania z postępów w tych dziedzinach. Sprawozdania skorzystały z kontaktów z państwami członkowskimi, społeczeństwem obywatelskim, organizacjami międzynarodowymi, niezależnymi ekspertami oraz z różnych innych źródeł. Wnioski Komisji oraz metodyka MWiW cieszyły się stałym i zdecydowanym poparciem państw członkowskich, co znajdywało odzwierciedlenie w konkluzjach Rady przyjmowanych po każdym sprawozdaniu.

W sprawozdaniu na temat MWiW ze stycznia 2017 r. podsumowano 10 lat funkcjonowania mechanizmu, dokonano przeglądu osiągnięć i pozostałych wyzwań, a także określono najważniejsze elementy niezbędne do osiągnięcia celów MWiW. Komisja wydała 17 zaleceń, które, jeżeli zostaną wdrożone przez Bułgarię, mogłyby zostać uznane za wystarczające do zamknięcia MWiW, o ile inne zmiany nie przyczyniłyby się do wyraźnego odwrócenia dokonanych postępów. W sprawozdaniu ze stycznia podkreślono również, że tempo procesu zależy od tego, jak szybko Bułgaria będzie w stanie w nieodwracalny sposób wdrażać zalecenia. Pierwsza ocena postępów w realizacji 17 zaleceń została przyjęta w listopadzie 2017 r. jednak wówczas Komisja nie mogła jeszcze stwierdzić, że którykolwiek ze wskaźników został wdrożony w zadowalający sposób.

Sprawozdanie podsumowuje postępy osiągnięte przez Bułgarię od listopada 2017 r. Zawiera ono ocenę Komisji dotyczącą sposobu, w jaki władze bułgarskie zastosowały się do 17 zaleceń, a także dokument roboczy służb Komisji, w którym przedstawiono szczegółową analizę przeprowadzoną przez Komisję w oparciu o stały dialog między władzami Bułgarii a służbami Komisji.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
13 listopada 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce