Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy13 czerwca 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Budżetowe przyspieszenie

- Gra toczy się o wysoką stawkę, ale z odwagą i wolą polityczną mamy szansę na osiągnięcie porozumienia do jesieni – mówi szef KE Jean-Claude Juncker apelując do przyśpieszenia prac nad budżetem UE na lata 2021–2027. Już 20 i 21 czerwca przywódcy...

Budżet rozliczony

W komunikacie Komisja analizuje dotychczasowe efekty prac i wskazuje główne kwestie, które pozostają do rozwiązania, aby można było osiągnąć szybkie porozumienie. Czas upływa, a opóźnienia w przyjęciu przyszłego budżetu UE są kosztowne. Nieosiągnięcie porozumienia na czas miałoby skutki dla studentów, rolników i naukowców, a także wszystkich, którzy czerpią korzyści z budżetu UE. Obecny długoterminowy budżet UE na lata 2014–2020 został przyjęty z sześciomiesięcznym opóźnieniem, co miało negatywne konsekwencje dla wielu obywateli w naszych państwach członkowskich i poza ich granicami (zob. załącznik).
Aby uniknąć podobnej sytuacji, Komisja wzywa dziś Radę Europejską do opracowania planu działań prowadzących do osiągnięcia porozumienia w sprawie długoterminowego budżetu UE na jesień oraz do zwrócenia się do Rady o priorytetowe potraktowanie tej kwestii.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker stwierdził: - Kolejny etap prac nad wnioskiem Komisji dotyczącym przyszłego długoterminowego budżetu UE jest już mocno zaawansowany. Doceniam wytężoną pracę i zaangażowanie Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich w Radzie. Teraz nadszedł czas na przyspieszenie. Rok 2019, w którym frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego osiągnęła najwyższy poziom od 20 lat, a kampania wyborcza bardziej niż kiedykolwiek dotąd koncentrowała się na kwestiach europejskich, jest rokiem odnowy dla naszej Unii. Uzgodnienie naszego przyszłego budżetu nie jest skomplikowanym obliczeniem do wykonania. W procesie tym chodzi o pogodzenie naszych ambicji i priorytetów z odpowiednimi środkami budżetowymi. Gra toczy się o wysoką stawkę, ale z odwagą i wolą polityczną mamy szansę na osiągnięcie porozumienia do jesieni.

Komisarz do spraw budżetu i zasobów ludzkich Günther H. Oettinger powiedział: - Dzięki dobrej pracy trzech kolejnych prezydencji Rady osiągnęliśmy już częściowe porozumienie w sprawie 12 dossier sektorowych i możemy rozpocząć negocjacje na temat kolejnych 16. Co najważniejsze, konieczne jest porozumienie w sprawie ogólnych ram. Musimy jak najszybciej je osiągnąć – w imieniu naszych studentów, rolników i naukowców, a także wielu innych osób i podmiotów, które liczą na budżet UE .

W maju i czerwcu 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący nowego i nowoczesnego długoterminowego budżetu, ściśle dostosowanego do priorytetów Unii, wraz z wnioskami ustawodawczymi w sprawie 37 programów sektorowych. W oparciu o te wnioski duża część pracy już została wykonana zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w Radzie. Poczyniono postępy w odniesieniu do ogólnych ram; wiele wniosków sektorowych zostało przynajmniej częściowo zamkniętych.

Podczas negocjacji wiele elementów, które pierwotnie zaproponowała Komisja Europejska, już uzyskało szerokie poparcie Parlamentu Europejskiego i Rady. Wśród nich należy wymienić:

  • duży nacisk na europejską wartość dodaną;
  • uproszczoną i bardziej przejrzystą strukturę przyszłego budżetu;
  • ograniczenie liczby programów i stworzenie nowego rodzaju programów – programów zintegrowanych – w takich obszarach, jak inwestowanie w ludzi, jednolity rynek, inwestycje strategiczne oraz prawa i wartości;
  • większy nacisk na synergie między instrumentami;
  • uproszczenie zasad finansowania ;
  • większą elastyczność , która umożliwi szybkie reagowanie w szybko zmieniającym się świecie.
  • Osiągamy również postępy w dyskusjach na temat następujących wniosków:
  • instrument budżetowy na rzecz konwergencji i konkurencyjności dla strefy euro;
  • nowy mechanizm mający zapewnić, aby uogólnione braki w zakresie praworządności nie stwarzały ryzyka dla budżetu UE;
  • wnioski Komisji w sprawie modernizacji strony dochodów w budżecie UE.

Jednocześnie do uzgodnienie pozostają główne kwestie polityczne, a szczególnie aspekty finansowe. Nadszedł czas, by je rozwiązać. Czerwcowe posiedzenie Rady Europejskiej powinno zapoczątkować nowy etap negocjacji politycznych, w których większy nacisk zostanie położony na kwestie finansowe i inne zagadnienia strategiczne. Jest to jedyny sposób, aby osiągnąć porozumienie w odpowiednim czasie i umożliwić realizacji nowych programów od 1 stycznia 2021 r.

Uzgodnienie przyszłego budżetu w terminie oznacza konkretne rezultaty dla wszystkich Europejczyków: dzięki temu już w 2021 r. powstałyby dziesiątki tysięcy miejsc pracy w sektorze badań naukowych i wiele więcej w całej gospodarce, przystąpiono by w terminie do realizacji ponad 100 000 projektów w ramach polityki spójności, milion młodych ludzi wziąłby udział w wymianie w ramach programu Erasmus, a 40 000 młodych ludzi mogłoby skorzystać z możliwości włączenia się w działania solidarnościowe w całej Europie w 2021 r. Programy te wspierałyby start-upy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie inwestycji, znacznie zwiększyłyby inwestycje w obronność i zdolności obronne oraz pomogłyby chronić granice Unii przed handlem ludźmi, przemytem i oszustwami.

Terminowe zakończenie prac nad przyszłymi ramami i programami wydatków, aby umożliwić ich pełne wdrożenie do dnia 1 stycznia 2021 r., będzie trudne, ale jest możliwe do osiągnięcia, o ile Rada Europejska odpowiednio pokieruje tym procesem.

Kontekst

2 maja 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący nowoczesnego, zrównoważonego i sprawiedliwego budżetu, który umożliwi osiągnięcie priorytetów Europy określonych przez przywódców w Bratysławie w 2016 r. i w Rzymie w 2017 r. Wkrótce potem przedstawiono wnioski ustawodawcze dotyczące 37 programów sektorowych stanowiących część przyszłego długoterminowego budżetu. W oparciu o tę solidną podstawę Komisja współpracowała z prezydencją bułgarską, austriacką i rumuńską, aby zapewnić postępy w negocjacjach.

Jeśli chodzi o ramy czasowe, od samego początku Komisja popiera ambitny harmonogram. Rada Europejska w swoich konkluzjach z grudnia 2018 r. wezwała do osiągnięcia porozumienia w Radzie Europejskiej jesienią 2019 r. Komisja będzie nadal ściśle współpracować z obecną i przyszłą prezydencją oraz z Parlamentem Europejskim, aby osiągnąć ten cel.

Dodatkowe informacje:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
13 czerwca 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce