Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy9 października 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Budżet doceniony

Europejski Trybunał Obrachunkowy pozytywnie ocenił wykonanie unijnego budżetu za 2018 r. Wysoko ocenił również usprawnienia w zarządzaniu wspólnotowymi wydatkami. - Dokładamy starań, aby zagwarantować, że każde euro z budżetu UE jest wydawane z...

Budżet doceniony

W ostatnim sprawozdaniu na temat zarządzania budżetem UE Europejski Trybunał Obrachunkowy – niezależny kontroler wydatków UE – potwierdził, że Komisja pod przewodnictwem Jean-Claude'a Junckera wyraźnie usprawniła sposób zarządzania budżetem UE. Po raz 12. z rzędu kontrolerzy pozytywnie ocenili roczne sprawozdanie finansowe UE oraz 3. raz z rzędu wydali opinię z zastrzeżeniem dotyczącą wydatków w 2018 r. Oznacza to, że ukierunkowane działania Komisji Junckera służące zapewnieniu, by każde euro z budżetu UE zostało wydane zgodnie z przepisami i wygenerowało wartość dodaną dla naszych obywateli, zostały wysoko ocenione.

Günther H. Oettinger, komisarz odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie, stwierdził: - W Komisji Europejskiej dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować, że każde euro z budżetu UE jest wydawane z korzyścią dla naszych obywateli i tworzy unijną wartość dodaną. Dbamy o to, by przepisy były w pełni przestrzegane, a błędy były ograniczane do minimum. Cieszymy się, że nasze wysiłki przynoszą rezultaty, a niezależni kontrolerzy po raz kolejny potwierdzili, że dobrze wywiązujemy się z naszego zadania.

Państwa członkowskie UE – ważni partnerzy w zarządzaniu budżetem UE

Komisja jest współodpowiedzialna za wykonanie budżetu UE wraz z różnymi partnerami – zarządzaniem około 75 proc. wydatków UE zajmuje się wspólnie z państwami członkowskimi UE. Państwa członkowskie odgrywają kluczową rolę w takich dziedzinach, jak spójność i rolnictwo, gdzie większość budżetu jest przekazywana za pośrednictwem krajowych i regionalnych instytucji zarządzających. Komisja stosuje rygorystyczne zasady dotyczące dobrego i skutecznego zarządzania środkami. Współpracujemy z państwami członkowskimi, aby zagwarantować, że budżet jest wydawany zgodnie z tymi zasadami oraz że każde euro z budżetu UE trafia tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.

Günther H. Oettinger dodaje: - Zarówno unijna polityka spójności, jak i wspólna polityka rolna dowiodły, że mogą przynosić dobre wyniki. Jednocześnie spójność i rozwój obszarów wiejskich to dziedziny, którymi ze względu na dużą liczbę zaangażowanych podmiotów najtrudniej jest zarządzać. Komisja pomaga państwom członkowskim i różnym instytucjom zarządzającym usprawniać ich działania, gdy jest to konieczne. Dotychczasowe starania pokazują, że jesteśmy na dobrej drodze; będziemy w dalszym ciągu pracować w tym samym kierunku.

Optymalne wykorzystanie każdego euro

Kluczowe znaczenie dla Komisji ma zapewnienie, by każde euro z budżetu UE przynosiło najlepsze możliwe rezultaty w poszczególnych obszarach polityki. Dlatego też dołożyliśmy wielu starań w celu zapewnienia, by budżet UE był wydatkowany nie tylko zgodnie z przepisami, ale także by finansował projekty, które mają sprostać ogólnounijnym wyzwaniom i wywierają zasadniczy wpływ na dużą liczbę osób. Na przykład w dziedzinie badań naukowych dzięki największemu na świecie finansowanemu ze środków publicznych programowi badań i innowacji „Horyzont 2020” UE wspiera ponad 300 tys. naukowców, w tym – od wczoraj – 18 laureatów Nagrody Nobla, i innowatorów. Jeżeli chodzi o ochronę granic i zarządzanie migracjami – obszar o kluczowym znaczeniu dla obywateli UE – od 2015 r. finansowane przez UE inicjatywy pomogły ocalić życie prawie 760 tys. osób w regionie Morza Śródziemnego i doprowadziły do zmniejszenia liczby przybywających osób o 92 proc. w 2018 r. w porównaniu ze szczytowym okresem kryzysu w 2015 r.

Unijna wartość dodana jest też centralnym punktem wniosku Komisji dotyczącego długoterminowego budżetu na lata 2021–2027. Celem jest określenie jaśniejszych celów i skoncentrowanie się w większym stopniu na wynikach. Chodzi tu o ułatwienie monitorowania i pomiaru wyników oraz wprowadzanie – w razie potrzeby – zmian. Oczekuje się, że pozwoli to jeszcze bardziej poprawić sposób wydatkowania środków z budżetu UE.

Prostsze zasady, aby zwiększyć skuteczność finansowania UE

W ostatnich latach Komisja pracowała nad dalszym uproszczeniem zasad wydatkowania środków z budżetu UE, ponieważ prostsze zasady oznaczają łatwiejszy dostęp do funduszy i mniejszą liczbę błędów w zarządzaniu.

Odzyskiwanie nieprawidłowo wydanych unijnych środków

Celem Komisji jako podmiotu zarządzającego budżetem UE jest zapewnienie, aby po zakończeniu programu i przeprowadzeniu wszystkich kontroli pozostałe ryzyko dla budżetu UE utrzymywało się poniżej poziomu, który Trybunał uznaje za istotny – czyli poniżej 2 proc.

W związku z tym Komisja monitoruje wykonanie budżetu UE w terenie. W przypadku stwierdzenia, że państwa członkowskie lub beneficjenci końcowi wydają unijne środki w sposób niewłaściwy, Komisja może odzyskać środki w celu ochrony budżetu UE. Komisja szacuje, że, po dokonaniu korekt i odzyskaniu środków, pozostałe ryzyko błędu w odniesieniu do budżetu UE za 2018 r. jest niższe niż 1 proc.

Informacje ogólne

Publikacja sprawozdania rocznego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego daje początek corocznej procedurze udzielania absolutorium z wykonania budżetu UE. Aby przygotować się do tego procesu, w lipcu 2019 r. Komisja opublikowała informacje na temat dochodów, wydatków, zarządzania budżetem i wyników UE w sprawozdaniach w ramach zintegrowanej sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości w zakresie rozliczalności. Sprawozdania te potwierdzają, że budżet UE w 2018 r. przyniósł konkretne rezultaty, pomógł osiągnąć priorytety polityczne Unii Europejskiej, wygenerował wartość dodaną dla obywateli Unii i był wydatkowany zgodnie z przepisami UE.

Szacowany poziom błędu nie jest miarą nadużyć finansowych, braku wydajności ani marnotrawienia środków. Jest to po prostu oszacowanie kwot już wypłaconych z budżetu UE pomimo niespełnienia wymogów pewnych przepisów.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
9 października 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce