Przejdź do treści głównej
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 czerwca 2022Przedstawicielstwo w Polsce

Brexit nie taki łatwy

KE wszczyna postępowanie przeciwko Wielkiej Brytanii w sprawie uchybienia zobowiązaniom w związku z naruszeniem prawa międzynarodowego.

Participation of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, at the Plenary Session of the European Parliament

KE przedstawia dalsze szczegółowe informacje na temat możliwych rozwiązań ułatwiających przepływ towarów między Wielką Brytanią a Irlandią Północną.

Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Wielkiej Brytanii w sprawie uchybienia zobowiązaniom w związku z nieprzestrzeganiem istotnych części protokołu w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej. Rząd Wielkiej Brytanii, pomimo ponawianych apeli, nadal nie wdrożył protokołu. Jest to oczywiste naruszenie prawa międzynarodowego. Celem postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom jest przywrócenie zgodności z protokołem w wielu kluczowych obszarach, w których Wielka Brytania nie wdrożyła go prawidłowo. Ostatecznym celem jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa obywateli UE.

Jednocześnie Komisja przedstawia dodatkowe informacje na temat rozwiązań zaproponowanych w październiku 2021 r. w celu ułatwienia przepływu towarów między Wielką Brytanią a Irlandią Północną. Opublikowane stanowiska wyjaśniają, jak można znacząco ułatwić przepływ towarów między Wielką Brytanią a Irlandią Północną. Komisja wzywa rząd Wielkiej Brytanii do poważnego i konstruktywnego zaangażowania się w prace nad zaproponowanymi rozwiązaniami. Jak zwykle w takich sytuacjach, Komisja będzie działać w ścisłej współpracy i w stałym dialogu z Parlamentem Europejskim i Radą.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič powiedział: - Zaufanie opiera się na przestrzeganiu zobowiązań międzynarodowych. Działanie jednostronne nie jest konstruktywne. Naruszanie umów międzynarodowych jest niedopuszczalne. Wielka Brytania nie przestrzega protokołu. Dlatego też wszczynamy postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom. UE i Wielka Brytania muszą współpracować w celu rozwiązania praktycznych problemów, jakie w związku z brexitem protokół stwarza w Irlandii Północnej. Jestem nadal przekonany, że jeśli będzie prawdziwa wola polityczna, by protokół mógł funkcjonować, uda się nam osiągnąć cel. Apeluję do moich brytyjskich odpowiedników o zaangażowanie się w tę sprawę w dobrzej wierze i zbadanie pełnego potencjału zaproponowanych przez nas rozwiązań. Tylko wspólne rozwiązania dadzą pewność prawa, na którą zasługują obywatele i przedsiębiorcy w Irlandii Północnej.

Uchybienie zobowiązaniom

Pierwszym krokiem Komisji było wydanie uzasadnionej opinii, co oznaczało przejście do drugiego etapu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom wszczętego 15 marca 2021 r. Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom wszczęto w wyniku niewłaściwego wdrożenia przez Wielką Brytanię protokołu, przede wszystkim w zakresie wymogów dotyczących świadectw w kontekście przepływu produktów rolno-spożywczych. W duchu konstruktywnej współpracy w zeszłym roku postępowanie zawieszono, aby stworzyć przestrzeń do szukania wspólnych rozwiązań z Wielką Brytanią. Od lutego Wielka Brytania nie wykazuje jednak chęci do zaangażowania się w

konstruktywne dyskusje, co w połączeniu z jednostronnym działaniem podjętym w tym tygodniu jest zdecydowanie sprzeczne z tym duchem.

Jeżeli w ciągu najbliższych dwóch miesięcy Wielka Brytania nie podejmie działań, Komisja rozważy skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 12 ust. 4 Protokołu Trybunał Sprawiedliwości ma pełne uprawnienia przewidziane w traktatach, w tym możliwość nałożenia ryczałtu lub okresowej kary pieniężnej.

Następnie Komisja podjęła decyzję o wszczęciu dwóch nowych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom przeciwko Wielkiej Brytanii w związku z:

  • niedopełnieniem obowiązków wynikających z unijnych przepisów sanitarnych i fitosanitarnych. Wielka Brytania nie przeprowadza niezbędnych kontroli i nie zapewnia odpowiedniego personelu i infrastruktury w punktach kontroli granicznej w Irlandii Północnej. Wydała również wytyczne, które skutkują odstąpieniem od stosowania prawa UE;
  • nieprzekazaniem UE niektórych danych statystycznych dotyczących handlu w odniesieniu do Irlandii Północnej, czego wymaga protokół.

Oznacza to rozpoczęcie formalnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom, zgodnie z art. 12 ust. 4 protokołu, w związku z art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W wysłanym dziś piśmie wzywa się Wielką Brytanię do przeprowadzenia szybkich działań naprawczych w celu przywrócenia zgodności z warunkami protokołu. Wielka Brytania ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

Komisja jest gotowa podjąć dalsze działania.

Dalsze szczegóły dotyczące wdrożenia uzgodnień ułatwiających przepływ towarów między Wielką Brytanią a Irlandią Północną

Nadrzędnym celem Komisji pozostaje znalezienie wraz z Wielką Brytanią wspólnych rozwiązań w ramach protokołu. W ten sposób można zapewnić obywatelom i przedsiębiorcom w Irlandii Północnej pewność i przewidywalność prawa.

Ustalenia przedstawione przez Komisję w październiku 2021 r. w obszarze przepisów celnych oraz przepisów sanitarnych i fitosanitarnych zostały dodatkowo wyjaśnione w dwóch dokumentach przedstawiających jej stanowisko.  Celem publikacji tych dokumentów jest wykazanie, że rozwiązania można znaleźć w samym protokole. Komisja jest gotowa przeanalizować te rozwiązania wraz z rządem Wielkiej Brytanii.

Jak wskazano w październiku 2021 r., UE proponuje uproszczony model wdrażania protokołu, który znacznie ułatwia przepływ towarów między Wielką Brytanią a Irlandią Północną, o ile towary te pozostają w Irlandii Północnej. Ułatwienie to jest możliwe dzięki wprowadzeniu szeregu zabezpieczeń w celu upewnienia się, że towary te nie będą trafiać na jednolity rynek UE.

Komisja uważa, że przedstawione propozycje otwierają drogę do rozwiązania kwestii związanych z cłami i środkami sanitarnymi i fitosanitarnymi.

Kontekst

Unia Europejska chce mieć pozytywne i stabilne stosunki z Wielką Brytanią. Muszą się one opierać na pełnym poszanowaniu prawnie wiążących zobowiązań, które obie strony podjęły względem siebie w oparciu o wdrożenie umowy o wystąpieniu i umowy o handlu i współpracy. Obie strony negocjowały, uzgodniły i ratyfikowały te umowy.

Po długich i intensywnych dyskusjach między UE a Wielką Brytanią uznano, że protokół jest rozwiązaniem, które pozwala pogodzić wyzwania wynikające z brexitu i rodzaju brexitu, na jaki zdecydował się rząd Wielkiej Brytanii. Protokół stanowi integralną część umowy o wystąpieniu. Pozwala uniknąć twardej granicy na wyspie Irlandii, chroni porozumienie wielkopiątkowe z 1998 r. we wszystkich jego wymiarach oraz zapewnia integralność jednolitego rynku UE.

UE wykazała się zrozumieniem praktycznych trudności związanych z wdrożeniem protokołu, wykazując, że rozwiązania można znaleźć w jego ramach.

Więcej informacji:

Zestawienia informacji:

Strona internetowa Komisji: Stosunki UE – Wielka Brytania

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 czerwca 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce