Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy16 maja 2018Przedstawicielstwo w Polsce

Bezpieczne wizy do UE

Bardziej wnikliwe badanie podań o tzw. wizy Schengen, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych baz danych – KE modernizuje wizowy system informacyjny, aby lepiej zabezpieczyć granice zewnętrzne Unii. - Europa nie jest twierdzą, ale musimy wiedzieć, kto...

Bezpieczne wizy do UE

Komisja proponuje modernizację wizowego systemu informacyjnego (VIS) – bazy danych zawierającej informacje na temat osób ubiegających się o wizę Schengen – w celu dostosowania go do zmieniających się wyzwań w zakresie bezpieczeństwa i migracji oraz poprawy zarządzania granicami zewnętrznymi UE.

Proponowane zmiany pozwolą na bardziej dogłębne kontrole przeszłości osób ubiegających się o wizę, zlikwidowanie luk informacyjnych w zakresie bezpieczeństwa dzięki lepszej wymianie informacji między państwami członkowskimi oraz zapewnienie pełnej interoperacyjności z innymi unijnymi bazami danych.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: - Co roku miliony obywateli państw nienależących do UE wjeżdżają na teren UE z wizą na pobyt krótkoterminowy lub na dłuższy okres. Dzięki modernizacji wizowego systemu informacyjnego wyeliminujemy słabe punkty z naszych systemów informacyjnych i zapewnimy funkcjonariuszom straży granicznej i organom wizowym informacje potrzebne im do wykonywania ich zadań. Przestępcy i potencjalni terroryści nie powinni być w stanie przybywać do Europy niezauważeni. Europa nie jest twierdzą, ale musimy wiedzieć, kto przekracza nasze granice. Naszym obowiązkiem jest zadbanie o bezpieczeństwo obywateli Unii Europejskiej i stworzenie Europy, która chroni, bez utrudniania przemieszczania się osobom, które odwiedzają Europę w dobrej wierze.

Wizowy system informacyjny (VIS) jest unijną bazą danych, za pośrednictwem której funkcjonariusze straży granicznej na granicach zewnętrznych UE mogą łączyć się z konsulatami państw członkowskich na całym świecie. Zapewnia ona organom wydającym wizy najważniejsze informacje na temat osób ubiegających się o wizę krótkoterminową Schengen, pozwalając jednocześnie straży granicznej na wykrycie osób, które mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Nowy wniosek rozszerza zakres VIS, przede wszystkim dodając do systemu wizy długoterminowe i dokumenty pobytowe, przy pełnym poszanowaniu przepisów dotyczących ochrony danych, aby zagwarantować tym organom w razie potrzeby dostęp do niezbędnych informacji. Wniosek jest drugim etapem reformy wspólnej polityki wizowej UE i odzwierciedla zmiany w kodeksie wizowym przedstawione przez Komisję w marcu 2018 r.

Zwiększenie bezpieczeństwa i zlikwidowanie luk informacyjnych

Proponowana modernizacja bazy VIS przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa wewnętrznego i usprawnienia zarządzania granicami dzięki zastosowaniu następujących środków:

  • usprawnione kontrole krzyżowe z wykorzystaniem wszystkich baz danych: wszystkie wnioski wizowe przechowywane w bazie VIS będą odtąd automatycznie porównywane ze wszystkimi innymi unijnymi systemami informacyjnymi w dziedzinie bezpieczeństwa i migracji, takimi jak nowo utworzony system wjazdu/wyjazdu (EES), System Informacyjny Schengen (SIS) i europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), za pośrednictwem jednolitego portalu wyszukiwania. Ta obowiązkowa kontrola krzyżowa pozwoli wykryć osoby posługujące się wieloma tożsamościami i zidentyfikować osoby stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa lub ryzyko związane z nieuregulowaną migracją;
  • lepsza wymiana danych i informacji: obecnie na szczeblu UE nie są gromadzone żadne informacje dotyczące wiz długoterminowych i dokumentów pobytowych. Proponowana modernizacja przyczyni się do rozszerzenia zakresu VIS, tak aby system uwzględniał również takie informacje. Pozwoli to funkcjonariuszom straży granicznej szybko ustalić, czy dana wiza długoterminowa lub dany dokument pobytowy wykorzystywane przy przekraczaniu granic zewnętrznych Schengen są ważne i czy ich posiadacz jest uprawniony do legitymowania się nimi, co przyczyni się do wyeliminowania poważnej luki w bezpieczeństwie.
  • sprawniejsze procedury powrotu: od tej pory w bazie VIS będą również zawarte kopie dokumentu podróży osoby ubiegającej się o wizę. W połączeniu z upoważnieniem funkcjonariuszy Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej do dostępu do VIS ułatwi to identyfikację i readmisję migrantów o nieuregulowanym statusie nieposiadających odpowiednich dokumentów, zwiększając tym samym skuteczność unijnej polityki powrotowej;
  • wzmocnione zdolności w zakresie ścigania przestępczości i zapobiegania jej: Organy ścigania i Europol będą teraz miały lepiej zorganizowany dostęp do VIS na potrzeby zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, a także ich wykrywania lub ścigania, na ściśle określonych warunkach i przy pełnym poszanowaniu unijnych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Dostęp do VIS będą również miały organy ścigania na potrzeby wyszukiwania i identyfikowania osób zaginionych lub uprowadzonych i ofiar handlu ludźmi.

Dalsze działania

Unijna agencja eu-LISA będzie odpowiedzialna za rozwój zmodernizowanej bazy VIS i zarządzanie nią. W celu zakończenia reformy unijnej polityki wizowej Komisja wzywa Parlament Europejski i Radę do jak najszybszego zakończenia procedur ustawodawczych w celu zlikwidowania wszelkich pozostałych luk informacyjnych i ułatwienia podróży do UE osobom odwiedzającym ją legalnie.

Kontekst

Wspólna polityka wizowa UE ułatwia podróżowanie do UE w celach turystycznych i biznesowych, przyczyniając się do rozwoju unijnej gospodarki oraz kontaktów i dialogu między różnymi kulturami. Tylko w 2016 r. wydano prawie 14 mln wiz Schengen na pobyt krótkoterminowy (zob. najnowsze statystyki dotyczące wiz Schengen).

Od czasu wejścia w życie kodeksu wizowego z 2010 r. środowisko, w którym realizowana jest polityka wizowa, uległo zasadniczym zmianom. W ostatnich latach UE stanęła przed nowymi wyzwaniami związanymi z migracją i bezpieczeństwem. We wrześniu 2017 r. Komisja ogłosiła, że przedstawi propozycje unowocześnienia wspólnej polityki wizowej UE. Komisja potwierdziła, że przedstawi projekt zmiany kodeksu wizowego w swoim programie prac na 2018 r. i spełniła tę obietnicę w marcu 2018 r.

Jednocześnie UE modernizuje swoje systemy informacyjne w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania granicami, aby zlikwidować luki informacyjne i poprawić bezpieczeństwo wewnętrzne. W następstwie konkluzji Rady z czerwca 2017 r. Komisja przedstawiła w grudniu 2017 r.wniosek, który ma sprawić, że systemy informacyjne UE będą współdziałały w skuteczniejszy i bardziej inteligentny sposób. Dzisiejszy wniosek dotyczy modernizacji systemu VIS i tworzy podstawy, które pozwolą mu osiągnąć pełną interoperacyjność z innymi unijnymi bazami danych w dziedzinie zarządzania granicami i migracją

Więcej informacji

Zestawienie informacji – System Informacji Wizowej (VIS)

Zestawienie informacji na temat unijnych systemów informacyjnych

Wniosek dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie wizowego systemu informacyjnego

Komunikat prasowy – Polityka wizowa UE: Komisja przedstawia wnioski, które ją wzmocnią i uczynią bardziej skuteczną i bezpieczniejszą

Komunikat prasowy – Unia bezpieczeństwa: Komisja eliminuje luki informacyjne, aby lepiej chronić obywateli UE

Informacje szczegółowe

Data publikacji
16 maja 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce