Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy23 listopada 2016Przedstawicielstwo w Polsce

Bezpieczne finanse

- Przepisy przyjęte po kryzysie spełniają zadanie, lecz można zwiększyć ich proporcjonalność – mówi wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis. KE opublikowała wyniki konsultacji społecznych w sprawie łącznych skutków reform usług finansowych. Wynika z...

161123_financial.jpg

Zaproszenie do składania uwag to konsultacje społeczne, w ramach których ocenia się łączne skutki nowych przepisów regulujących sektor finansowy, przyjętych po kryzysie finansowym. Otrzymano setki odpowiedzi od zainteresowanych stron, potwierdzających, że ogólne ramy funkcjonują sprawnie oraz wspierają stabilność finansową, zwiększając przejrzystość i ochronę inwestorów i konsumentów. Aby wspierać wzrost gospodarczy i uprawnić funkcjonowanie przepisów, wyniki tego zaproszenia do składania uwag zostaną skonfrontowane ze wspomnianymi ramami. Z otrzymanych informacji zwrotnych wynika, że kluczowe reformy mające poprawić dostęp do finansowania dla MŚP i projektów inwestycyjnych cieszą się poparciem.

W odpowiedzi na kryzys finansowy UE całkowicie zmieniła swoje przepisy dotyczące usług finansowych, przyjmując od 2009 r. 40 aktów prawnych. Dzięki tym reformom ustabilizowano rynki, zapewniono lepszą kapitalizację banków, odbudowano zaufanie i sprawiono, że system finansowy w UE jest obecnie silniejszy i bardziej odporny. Jednocześnie ważne jest, aby sprawdzić, czy nowe przepisy funkcjonują tak, jak zakładano, oraz proponować zmiany w obszarach, których jeszcze nie dostosowano. W zaproszeniu do składania uwag Komisja Europejska oceniła powiązania między poszczególnymi przepisami oraz ich łączne skutki gospodarcze, a ponadto uwzględniła niezamierzone konsekwencje, niespójności i luki w ramach regulacyjnych.

Komunikatowi KE towarzyszy również oddzielne sprawozdanie dotyczące rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR), w którym przedstawiono, w jaki sposób można ulepszyć przepisy dotyczące instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji.

Wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis, odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych oraz euro i dialog społeczny, powiedział: - Europa potrzebuje przepisów, które będą chronić konsumentów i zapewnią stabilność finansową, lecz jednocześnie umożliwią przedsiębiorstwom finansowym udzielanie pożyczek, inwestowanie i wspieranie wzrostu gospodarczego. Z odpowiedzi na zaproszenie do składania uwag wynika, że przepisy przyjęte po kryzysie wypełniają swoje zadanie, lecz można by zwiększyć ich proporcjonalność. Dokonamy odpowiednich dostosowań, aby osiągnąć równowagę i zwiększyć finansowanie dla gospodarki w szerszym sensie. Chodzi nam o przepisy, które nakazują szacunek i będą podstawą bezpiecznego, a jednocześnie dynamicznego sektora usług finansowych.

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, zauważył: - Komisja poważnie traktuje kwestię lepszego stanowienia prawa. Zaproszenie do składania uwag w sprawie łącznych skutków reform usług finansowych było działaniem o wyjątkowym znaczeniu. Pokazało, że ogólne ramy funkcjonują właściwie, oraz pomogło nam określić główne obszary prawodawstwa, w których można dokonać ulepszeń. Odpowiedzi na konsultacje społeczne przyczyniły się do wzmocnienia polityk Komisji oraz zapewniły, aby nasze ramy wspierały wzrost gospodarczy i inwestycje w Europie.

Na podstawie szczegółowego przeglądu i analizy wszystkich odpowiedzi otrzymanych w wyniku zaproszenia do składania uwag oraz dyskusji w trakcie wysłuchania publicznego w Brukseli w maju 2016 r. Komisja stwierdziła, że ramy usług finansowych zasadniczo nie wymagają zmiany. Zaproponowano jednak ukierunkowane działania w celu uściślenia ram w następujących obszarach:

  • Zlikwidowanie zbędnych ograniczeń regulacyjnych dotyczących finansowania gospodarki. W niektórych przypadkach te same cele ostrożnościowe można osiągnąć w sposób bardziej sprzyjający wzrostowi gospodarczemu. Na przykład przyjęty pakiet CRR2 ograniczy ryzyko w sektorze bankowym, natomiast Komisja proponuje wdrażanie przepisów w taki sposób, aby zapewnić zdolność banków do finansowania MŚP oraz innych gałęzi gospodarki. Pakiet umożliwia właściwe funkcjonowanie działalności w zakresie finansowania handlu UE i rynków instrumentów pochodnych, dzięki czemu użytkownicy końcowi będą mogli skuteczniej zarządzać ryzykiem. Komisja dokona również przeglądu ostrożnościowego traktowania infrastruktury oraz innych inwestycji długoterminowych przez zakłady ubezpieczeniowe.
  • Zwiększenie proporcjonalności przepisów. Bardziej proporcjonalne przepisy przyczynią się do wspierania konkurencji oraz zwiększą odporność systemu finansowego przez zachowanie jego różnorodności i dynamiki. Komisja proponuje dziś, aby złagodzić obciążenia związane ze sprawozdawczością dla małych i niekompleksowych banków oraz dokonać przeglądu wymogów EMIR dotyczących rozliczania i uzupełniania depozytu zabezpieczającego dla przedsiębiorstw niefinansowych, funduszy emerytalnych i małych instytucji finansowych (zob. poniżej). Komisja przeanalizuje również, jak można zwiększyć proporcjonalność przepisów przy jednoczesnym zachowaniu celów ostrożnościowych w innych obszarach, takich jak ubezpieczenia i zarządzanie aktywami.
  • Ograniczenie zbędnych ograniczeń regulacyjnych. Cele przepisów należy osiągać przy jak najmniejszych kosztach dla przedsiębiorstw i, ostatecznie, użytkowników końcowych oraz całej gospodarki. Komisja stara się między innymi ograniczać duplikowanie przepisów i nadmierne wymogi w zakresie sprawozdawczości i przeprowadzi we właściwym czasie kompleksową analizę, jak można ograniczyć obciążenia oraz skonsolidować i usprawnić wymogi w zakresie sprawozdawczości, przy jednoczesnym zachowaniu celów regulacyjnych.
  • Dalsze uspójnienie przepisów i większe ukierunkowanie ich na przyszłość. Dzięki zaproszeniu do składania uwag stwierdzono szereg niezamierzonych powiązań i niespójności między poszczególnymi przepisami. Przykładem tego może być interakcja między bankowym wskaźnikiem dźwigni i obowiązkiem rozliczania przewidzianym w EMIR, mogąca podważyć nasz cel, jakim jest wspieranie ograniczania ryzyka przez rozliczanie centralne. Zostało to jednak uwzględnione w przyjętym dzisiaj wniosku CRR2. Jako część procesu zamykania luk istniejących jeszcze w ramach regulacyjnych Komisja przyjmie wkrótce wniosek dotyczący naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji partnerów centralnych (CCP). Aby zwiększyć ochronę inwestorów i konsumentów, Komisja opublikuje w 2017 r. plan działania określający środki, jakie należy wprowadzić, aby stworzyć lepiej rozwinięty jednolity rynek detalicznych usług finansowych.

Szczegółowe działania następcze określono w przedstawionym dziś komunikacie Komisji oraz towarzyszącym mu dokumencie roboczym służb Komisji. Komisja będzie monitorowała postępy w realizacji odpowiednich zobowiązań politycznych i opublikuje swoje ustalenia oraz dalsze działania do końca 2017 r. Niniejszego zaproszenia do zgłaszania uwag nie należy postrzegać jako działania jednorazowego. Przy opracowywaniu wniosków ustawodawczych Komisja będzie nadal rygorystycznie przestrzegać zasad lepszego stanowienia prawa, poprzez ocenę ich wpływu, minimalizowanie kosztów przestrzegania przepisów i zapewnianie proporcjonalności.

Przegląd rozporządzenia EMIR

W uzupełnieniu do działań następczych związanych z zaproszeniem do składania uwag Komisja opublikowała dzisiaj również sprawozdanie dotyczące przeglądu EMIR, tj. rozporządzenia w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji

Głównym celem EMIR jest zarządzanie ryzykiem dla stabilności finansowej wynikającym z rynku instrumentów pochodnych oraz monitorowanie tego ryzyka. Sprawozdanie jest częścią procesu, który może doprowadzić do kilku ukierunkowanych zmian EMIR na początku 2017 r. Wyjaśniono w nim kwestie stwierdzone przez zainteresowane strony w związku z wdrażaniem obowiązujących już wymogów (dotyczących składania sprawozdań repozytoriom transakcji oraz ograniczania ryzyka operacyjnego), jak również kwestie, które napotkano w trakcie przygotowań do wymogów dotyczących rozliczania i uzupełniania depozytu zabezpieczającego. W sprawozdaniu przedstawiono również obszary, w których –według odpowiedzi na konsultacje oraz szczególnych informacji otrzymanych od organów UE – konieczne mogą być działania, które pozwolą osiągać cele EMIR w sposób bardziej proporcjonalny, wydajny i skuteczny. Na początek 2017 r. zaplanowano rewizję rozporządzenia EMIR w ramach programu REFIT, aby znieść nieproporcjonalne koszty i obciążenia dla małych przedsiębiorstw w sektorze finansowym, korporacji i funduszy emerytalno-rentowych oraz aby uprościć przepisy, nie narażając przy tym stabilności finansowej.

Kontekst

Parlament Europejski i państwa członkowskie popierają podejście do zaproszenia do składania uwag. Zaproszenie wnosi ważny wkład w realizację opracowanego przez Komisję Programu lepszego stanowienia prawa i programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT), co zapewni, aby rezultaty dla obywateli i przedsiębiorstw wynikające z prawodawstwa UE były osiągane skutecznie, efektywnie i przy minimalnych kosztach. Jest to pierwszy na świecie przykład takich działań. Grupa G20, Rada Stabilności Finansowej oraz Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego również podejmują inicjatywy mające na celu ocenę ogólnej spójności reform przeprowadzanych na całym świecie.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
23 listopada 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce